Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học có đáp án (Nhận biết)

  • 1426 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các số sau đây, đâu là số vô tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta đã biết số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

111=0,090909=0,09; 0,272727 = 0,(27) là các số thập phân vô hạn tuần hoàn;144=12 là số hữu tỉ.

Do đó 0,1010010001… là số vô tỉ.


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo định nghĩa, căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.


Câu 3:

Cho a ≥ 0. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Do b là căn bậc hai số học của a nên b ≥ 0 và b2 = a.

Vậy a ≥ 0. Khi đóa=b đúng nếu b ≥ 0 và b2 = a.


Câu 4:

Căn bậc hai số học của 0,36 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 0,36 > 0, 0,6 > 0 và (0,6)2 = 0,36.

Do đó, căn bậc hai số học của 0,36 là 0,6.


Câu 5:

Trong các nhận xét sau, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.

Do đó căn bậc hai số học của 36 là 6 vì 62 = 36, căn bậc hai số học của 25 là 5 vì 52 = 25 và căn bậc hai số học của 0 là 0.

Số – 7 < 0 nên nó không có căn bậc hai số học.

Vậy đáp án A sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
20:17 - 20/09/2022

khó

Ảnh đính kèm