Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Nhận biết) có đáp án

  • 1101 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Căn bậc hai số học của số a không âm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Căn bậc hai số học của một số a không âm là a.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số âm không có căn bậc hai số học.

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Số 12 là số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Ta có: 12=0,5 là số thập phân hữu hạn.

Ta chọn phương án B.


Câu 4:

Số 13 là số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Ta có: 13=0,3333...=0,3.

Số –0,(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn chu kì 3.

Do đó số 13 là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta chọn phương án C.


Câu 5:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

• Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Do đó khẳng định A đúng, khẳng định D sai.

• Người ta chứng minh được π = 3,14159265 là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên π là số vô tỉ.

Do đó B là khẳng định đúng.

• Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn tuần hoàn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó số thập phân hữu hạn là số hữu tỉ nên C là khẳng định đúng.

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận