Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 1350 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép tính -75+45  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

-75+45=-7+45=-35


Câu 2:

Phép tính -27-65  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

-27-65=-1035-4235=-10-4235=-5235


Câu 3:

Thực hiện phép tính -154:21-10  ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

-154:21-10=-154.-1021=(-5).(-10)4.21=2514


Câu 4:

Kết quả của phép tính 29.-32  bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

29.-32=-618=-13


Câu 5:

Tìm x, biết x.12=34   ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lộc Đỗ

Như c*t

Bình luận


Bình luận