Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án (Nhận biết)

  • 1018 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Lăng trụ đứng tam giác có 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Lăng trụ đứng tứ giác có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.


Câu 3:

Công thức tính thể tích lăng trụ đứng tam giác là? (trong đó V là thể tích, S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao nên ta có công thức V = S.h (trong đó V là thể tích, S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác).


Câu 4:

Công thức tính thể tích lăng trụ đứng tứ giác là? (trong đó V là thể tích, S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao nên ta có công thức V = S.h.


Câu 5:

Công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác hay hình lăng trụ đứng tứ giác là? (trong đó Sxq là diện tích xung quanh, C là chu vi đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác hay hình lăng trụ đứng tứ giác)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác hay lăng trụ đứng tứ giác bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên ta có công thức Sxq = C.h.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trung Bảo
20:57 - 26/10/2023

ez