Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án

  • 373 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 5; b = −3 thì hệ số tỉ lệ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì a và b tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có:

k = a . b = 5 . (−3) = 15.

Vậy hệ số tỉ lệ là k = −15.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Có 15 công nhân với năng suất như nhau đóng xong một chiếc tàu trong 40 ngày. Hỏi cần bao nhiêu công nhân để đóng xong một con tàu trong 30 ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gọi x (công nhân) là số công nhân cần để đóng xong tàu trong 30 ngày (x Î ℕ*).

Vì số công nhân và thời gian làm việc tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có: \[\frac{x}{{15}}\]= \[\frac{{40}}{{30}}\].

Suy ra x = \[\frac{{40}}{{30}}.15\] = 20 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy cần 20 công nhân để đóng xong một con tàu trong 30 ngày.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 4. Khi đó cặp giá trị nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 4 nên xy = 4.

Ta thấy x . y = 1 . 3 = 3 4 nên đáp án A sai.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Một đội sản xuất sử dụng x máy gặt để gặt xong ruộng lúa trong vòng y giờ. Hỏi hai đại lượng x và y có quan hệ như thế nào với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì càng nhiều máy gặt thì thời gian làm càng nhanh nên số máy gặt và thời gian gặt xong là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Do đó x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ xy.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 5:

Một nông trường có 3 máy gặt đã gặt xong một cánh đồng mất 4 giờ. Hỏi 4 máy gặt cắt xong cánh đồng đó mất bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gọi x (giờ) là thời gian để 4 máy gặt cắt xong cánh đồng (x > 0).

Vì số máy gặt và thời gian gặt xong tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có: \[\frac{3}{4}\]= \[\frac{x}{4}\].

Suy ra x = \[\frac{3}{4}\]. 4 = 3 (thoả mãn điều kiện).

Vậy thời gian để 4 máy gặt cắt xong cánh đồng đó mất 3 giờ.

Vậy chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận