Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hai đường thẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 1021 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ.

Media VietJack

Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ trên:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ ta thấy:

\({\widehat {\rm{E}}_1}\)\({\widehat {\rm{F}}_1}\) là hai góc ở vị trí đồng vị nên phương án A sai.

\({\widehat {\rm{E}}_2}\)\({\widehat {\rm{F}}_4}\) là hai góc không phải ở vị trí đồng vị, không ở vị trí so le trong nên B sai.

\({\widehat {\rm{E}}_3}\)\({\widehat {\rm{F}}_2}\) là hai góc không phải ở vị trí đồng vị, không ở vị trí so le trong nên D sai.

\({\widehat {\rm{E}}_4}\)\({\widehat {\rm{F}}_2}\) là hai góc ở vị trí so le trong nên phương án C đúng.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Từ tiên đề Euclid, ta có tính chất của hai đường thẳng song song:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Hai góc so le trong bằng nhau;

+ Hai góc đồng vị bằng nhau.

Do đó phương án A, B, C sai và phương án D đúng.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho a // b, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại E và F sao cho \(\widehat {{\rm{MEF}}} = 80^\circ \).

Media VietJack

Số đo \(\widehat {EFN}\)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo bài ta có a // b mà \(\widehat {{\rm{MEF}}}\)\(\widehat {EFN}\) là hai góc ở vị trí so le trong.

Do đó \(\widehat {{\rm{MEF}}} = \widehat {EFN}\) (tính chất của hai đường thẳng song song)

\(\widehat {{\rm{MEF}}} = 80^\circ \) nên \(\widehat {EFN} = 80^\circ \)

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại;

Ví dụ:

Media VietJack

a // b và c a suy ra c b.

- Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau nên A, D sai và C đúng.

Ví dụ:

Media VietJack

a // c và b // c suy ra a // b.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(I) Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

(II) Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Theo Tiên đề Eiclid: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Ví dụ: Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng b, ta kẻ được duy nhất một đường thẳng a song song với đường thẳng b

Media VietJack

Nên (I) đúng; (II) sai

Do đó phương án B, C, D sai và phương án A đúng.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận