Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hai đường thẳng song song có đáp án

  • 522 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc ACD, biết BD // EG.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có BD // GE nên DCF^=HFE^=30° (hai góc đồng vị);

Lại có ACD^+DCF^=180° (hai góc kề bù)

Suy ra ACD^+30°=180°

Do đó ACD^=180°30°=150°.


Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu sai.

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu sai. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có B1^+yBA^=180°  (hai góc kề bù)

B1^=45°  nên 45°+yBA^=180° .

Suy ra yBA^=180°45°=135° .

Do đó yBA^=A1^=135° .

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên x // y.

Vì x // y nên xAB^=B1^=45°  (hai góc đồng vị).

Vậy chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây. Tính B2^ , biết x // y.

Cho hình vẽ dưới đây. Tính góc B2 , biết x song song y. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có x // y nên B1^=A1^=45°  (hai góc so le trong)

Lại có: B1^+B2^=180°  (hai góc kề bù)

Suy ra 45°+B2^=180° .

Do đó B2^=180°45°=135° .


Câu 4:

Chọn câu đúng trong các câu sau.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung và các góc

đồng vị bằng nhau.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau, biết a // b và B2^=40° . Chọn câu sai.

Cho hình vẽ sau, biết a // b và góc B2= 40 độ . Chọn câu sai.   (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

+ Đáp án A đúng. Vì a // b nên A2^=B2^=40° (hai góc đồng vị).

+ Đáp án B đúng.

Ta có A4^=B2^=40°  (hai góc đối đỉnh).

Ta có B1^+B2^=180° (hai góc kề bù)

B2^=40°  nên B1^+40°=180°

Suy ra B1^=180°40°=140°

a // b nên A1^=B1^=140°  (hai góc đồng vị).

+ Đáp án C sai. Vì a // b nên A4^=B4^=40° (hai góc đồng vị).

+ Đáp án D đúng.

Ta có B3^=B1^=140° (hai góc đối đỉnh)

a // b nên A3^=B3^=140° (hai góc đồng vị).

Vậy chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận