Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả có đáp án

  • 680 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số \(\sqrt 5 \) đến hàng phần nghìn được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có \(\sqrt 5 \) = 2,23606…

Chữ số hàng phần nghìn của số 2,23606… là chữ số 6.

Ta thấy chữ số bên phải chữ số 6 là 0 mà 0 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng phần nghìn là 6 đồng thời bỏ tất cả các chữ số hàng phần chục nghìn trở đi.

Do đó, làm tròn số \(\sqrt 5 \) đến hàng phần nghìn được số 2,236.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 2:

Làm tròn số \(\frac{{ - 19}}{3}\) đến hàng phần trăm được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có \(\frac{{ - 19}}{3}\) = 6,3333…

Chữ số hàng phần trăm của số 6,3333… là chữ số 3.

Ta thấy chữ số bên phải của chữ số 3 là chữ số 3 mà 3 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng phần trăm là 3 đồng thời bỏ tất cả các chữ số hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, làm tròn số \(\frac{{ - 19}}{3}\) đến hàng phần trăm được số − 6,33.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 3:

Làm tròn số π đến hàng phần mười được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có = 3,14159…

Chữ số hàng phần mười của số 3,14159… là chữ số 1.

Ta thấy chữ số bên phải của chữ số 1 là chữ số 4 mà 4 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng phần mười là 1 đồng thời bỏ tất cả các chữ số hàng phần trăm trở đi.

Do đó, làm tròn số đến hàng phần mười được số 3,1.

Vậy chọn đáp án D.

</>


Câu 4:

Làm tròn số 183,(1) đến hàng đơn vị được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 183,(1) = 183,111…

Chữ số hàng đơn vị của số 183,111… là chữ số 3.

Ta thấy chữ số bên phải của chữ số 3 là chữ số 1 mà 1 < 5 nên giữ nguyên chữ số hàng đơn vị và bỏ các chữ số từ hàng phần mười trở đi.

Do đó, làm tròn số 183,(1) đến hàng đơn vị được số 183.

Vậy chọn đáp án C.

</>


Câu 5:

Làm tròn số 5 000 đến hàng trăm được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 5 000 = 15 707,96…

Hàng trăm của số 5 000 là chữ số 7

Ta thấy chữ số bên phải của chữ số 7 là chữ số 0 mà 0 < 5

Do đó, làm tròn số 5 000 đến hàng trăm được số 15 700.

Vậy chọn đáp án D.

</>


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận