Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Làm tròn và ước lượng kết quả (Nhận biết) có đáp án

  • 537 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị thì hàng quy tròn là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị thì hàng quy tròn là hàng đơn vị.

Ta chọn phương án C.


Câu 2:

Làm tròn số với độ chính xác d = 0,0005 tức là làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có độ chính xác d = 0,0005 là số phần chục nghìn nên ta sẽ làm tròn số đến hàng phần nghìn.

Ta chọn phương án D.


Câu 3:

Làm tròn số 0,155 ta được số 0,2. Số đó đã được làm tròn đến hàng nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: |0,155 – 0,2| = |–0,045| = 0,045 < 0,05

Vì 0,05 là số phần trăm nên số 0,155 đến hàng phần mười để được số 0,2.

Ta chọn phương án B.


Câu 4:

Làm tròn số 59,258 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Gạch dưới chữ số thập phân thứ hai của số đã cho: 59,258.

Nhìn chữ số ngay bên phải chữ số 5 là chữ số 8 ở hàng phần nghìn.

Ta thấy 8 > 5 nên tăng thêm một đơn vị vào chữ số 5 và bỏ tất cả các chữ số bên phải đi ta được số 59,26.

Vậy 59,258 làm tròn đến số thập phân thứ hai ta được 59,26.

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Số 50,91 được làm tròn với độ chính xác là d = 0,01 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có độ chính xác (d = 0,01) đến hàng phần trăm nên ta làm tròn số 50,91 đến hàng phần mười.

Làm tròn số 50,91 đến hàng phần mười ta được số 50,9.

Vậy số 50,996 được làm tròn với độ chính xác là d = 0,01 là 50,9.

Ta chọn phương án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận