Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến có đáp án

  • 618 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai đa thức G(x) = 2x + 7 và H(x) = 3x + 6. Tính G(x) + H(x).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: G(x) + H(x) = (2x + 7) + (3x + 6)

= 2x + 7 + 3x + 6 = (2x + 3x) + (6 + 7) = 5x + 13.

Vậy G(x) + H(x) = 5x + 13.


Câu 2:

Cho hai đa thức A(x) = x2 − 5x + 7 và B(x) = 3x2 − 2x + 10. Tính A(x) + B(x).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: A(x) + B(x) = (x2 − 5x + 7) + (3x2 − 2x + 10)

= x2 − 5x + 7 + 3x2 − 2x + 10

= (x2 + 3x2) + (−5x − 2x) + (7 + 10)

= 4x2 − 7x + 17.

Vậy A(x) + B(x) = 4x2 − 7x + 17.


Câu 3:

Cho hai đa thức P(x) = 6x3 − 3x2 − 2x + 4 và G(x) = 5x2 − 7x + 9. Tính P(x) − G(x).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: P(x) − G(x) = (6x3 − 3x2 − 2x + 4) − (5x2 − 7x + 9)

= 6x3 − 3x2 − 2x + 4 − 5x2 + 7x − 9

= 6x3 + (−3x2 − 5x2) + (−2x + 7x) + (4 − 9)

= 6x3 − 8x2 + 5x − 5.

Vậy P(x) − G(x) = 6x3 − 8x2 + 5x −5.


Câu 4:

Cho đa thức U(x) = 7x2 + 4x − 3. Tìm đa thức V(x) sao cho U(x) + V(x) = x3 + x2 5.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: U(x) = 7x2 + 4x − 3     

Vì U(x) + V(x) = x3 + x2 −5 nên

V(x) = x3 + x2 − 5 − U(x)

 = x3 + x2 − 5 − (7x2 + 4x − 3)

= x3 + x2 − 5 − 7x2 − 4x + 3

 = x3 + (x2 − 7x2) − 4x + (−5 + 3)

 = x3 − 6x2 − 4x – 2.

Vậy V(x) = x3 − 6x2 − 4x – 2.


Câu 5:

Cho đa thức G(x) = 3x4 − 4x3 − 2x + 27. Tìm đa thức H(x) sao cho H(x) − G(x) = x3 − 5x2 + 10.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: G(x) = 3x4 − 4x3 − 2x + 27

H(x) − G(x) = x3 − 5x2 + 10 nên:

H(x) = x3 − 5x2 + 10 + G(x)

= x3 − 5x2 + 10 + (3x4 − 4x3 − 2x + 27)

= x3 − 5x2 + 10 + 3x4 − 4x3 − 2x + 27

= 3x4 + (x3 − 4x3) − 5x2 − 2x + (10 + 27)

= 3x4 − 3x3 − 5x2 − 2x + 37.

Vậy H(x) = 3x4 − 3x3 − 5x2 − 2x + 37.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận