Dạng 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

  • 206 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây

Cho hình vẽ dưới đây:   Đoạn thẳng nào có độ dài ngắn nhất trong các đoạn thẳng (ảnh 1)

Đoạn thẳng nào có độ dài ngắn nhất trong các đoạn thẳng MH, MB, MA?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Ta thấy MH là đường vuông góc, MA và MB là các đường xiên kẻ từ M đến d.

Do đó độ dài MH là ngắn nhất.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây

Cho hình vẽ dưới đây:   Khẳng định nào sau đây là đúng? A. PI > PQ > PM; B. PI < PQ < PM; (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
Cho hình vẽ dưới đây:   Khẳng định nào sau đây là đúng? A. PI > PQ > PM; B. PI < PQ < PM; (ảnh 2)

Câu 3:

Cho tam giác ABC đường cao AH, BK. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Cho tam giác ABC đường cao AH, BK. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Vì AH là đường vuông góc, AC là đường xiên kẻ từ A đến BC nên AH < AC.

Vì BK là đường vuông góc, BC là đường xiên kẻ từ B đến AC nên BK < BC.

Suy ra AH + BK < AC + BC.   

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Bạn Hoa tập chạy theo các tuyến đường AB, AC, AD, AE, AF như hình vẽ:

Bạn Hoa tập chạy theo các tuyến đường AB, AC, AD, AE, AF như hình vẽ: (ảnh 1)

Biết với cùng vận tốc như nhau, Hoa chạy đoạn đường AB mất 15 phút, chạy đoạn AF mất 20 phút. Nếu Hoa chạy đoạn đường AD thì khoảng thời gian nào sau đây là hợp lí nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Ta thấy AD là đường vuông góc, AB, AC, AD và AF là các đường xiên nên AD là đường ngắn nhất.

Suy ra thời gian chạy đoạn đường AD là ngắn nhất.

Do đó thời gian Hoa chạy đoạn đường AD nhỏ hơn 15 phút.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh BC. Độ dài AM nhỏ nhất khi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh BC. Độ dài AM nhỏ nhất khi (ảnh 1)

Xét tam giác ABC có AH là đường cao nên AH BC.

Suy ra AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC nên AH là đường ngắn nhất trong tam giác ABC.

Suy ra khi M trùng H thì AM nhỏ nhất.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận