Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác có đáp án (Nhận biết)

  • 820 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có kích thước 3 cm, 7 cm. Chiều cao của hình lăng trụ đứng là 4 cm. Thể tích của hình lăng trụ đứng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ đứng là: V = 3.7.4 = 84 (cm3).

Ta chọn đáp án A.


Câu 2:

Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Công thức tính thể tích lăng trụ đứng là công thức nào dưới đây:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Công thức tính thể tích lăng trụ đứng là: V = S.h.


Câu 3:

Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là một hình chữ nhật có các kích thước là 5 cm, 7 cm và có chiều cao là 6 cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng đó bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho là:

2.(5 + 7).6 = 144 (cm2).

Ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là một tam giác có các kích thước là 3 cm, 4 cm, 5 cm và có chiều cao là 4 cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ trên là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho là:

(3 + 4 + 5).4 = 48 (cm2).

Ta chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho một hình lăng trụ đứng có chiều cao 10 cm và có đáy là một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3 cm và 4 cm. Thể tích của hình lăng trụ đứng trên là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vì đáy của lăng trụ đứng là tam giác vuông nên ta có diện tích đáy là: .\(S = \frac{1}{2}.3.4 = 6\left( {c{m^2}} \right).\)

Vậy thể tích hình lăng trụ đứng là:

V = S.h = 6.10 = 60 (cm3).

Ta chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận