Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Làm tròn và ước lượng có đáp án

  • 636 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số 9,375 đến hàng phần mười ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Số 9,375 có chữ số hàng phần trăm là 7 > 5 nên trong số 9,375 ta cộng thêm 1 vào chữ số 7 ở hàng phần mười và thay các chữ số đứng bên phải hàng phần mười bởi chữ số 0 rồi bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải hàng thập phân.

9,375 → 9,400 → 9,4.

Hoặc ta có thể giải như sau:

Do chữ số hàng phần trăm là 7 > 5 nên làm tròn số 9,375 đến hàng phần mười ta được: 9,375 ≈ 9,4.

Vậy làm tròn số 9,375 đến hàng phần mười ta được kết quả là: 9,4.


Câu 2:

Làm tròn số 14,11 đến hàng đơn vị ta được số nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Số 14,11 có chữ số hàng phần mười là 1 < 5 nên trong số 14,11 ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị và thay các chữ số hàng thập phận bởi chữ số 0 rồi bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải hàng thập phân.

14,11 → 14,00 → 14.

Hoặc ta có thể giải như sau:

Do chữ số hàng phần mười là 1 < 5 nên làm tròn số 14,11 đến hàng đơn vị ta được: 14,11 ≈ 14.

Vậy làm tròn số 14,11 đến hàng đơn vị ta được số 14.

</></>


Câu 3:

Làm tròn một số với độ chính xác 0,0005 tức là làm tròn đến hàng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Để làm tròn số với độ chính xác 0,0005 thì ta làm tròn số đó đến hàng phần nghìn.


Câu 4:

Làm tròn số 576 123 với độ chính xác 5 000 ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Để làm tròn số 576 123 với độ chính xác 5 000 thì ta làm tròn số đó đến hàng chục nghìn.

Ta thấy chữ số hàng nghìn của 576 123 là 6 > 5 nên 576 123 ≈ 580 000.

Vậy làm tròn số 576 123 với độ chính xác 5 000 ta được số 580 000.


Câu 5:

Làm tròn số 1,(02) với độ chính xác 0,005 ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Ta có: 1,(02) = 1,020202…

Làm tròn số 1,020202…với độ chính xác 0,005 tức là ta làm tròn số đó đến hàng phần trăm.

Vì chữ số hàng phần nghìn của 1,020202…là 0 < 5 nên 1,020202… ≈ 1,02.

Vậy làm tròn số 1,(02) với độ chính xác 0,005 ta được số 1,02.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

HUY MAI TIEN

Bình luận


Bình luận