Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc có đáp án

  • 797 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phép tính của số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Thứ tự thực hiện các phép tính đối với số hữu tỉ tương tự thứ tự thực hiện các phép tính đối với số tự nhiên, số nguyên, phân số, số thập phân trong trường hợp biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.


Câu 2:

Cô giáo cho bài toán: A = 9,5  0,5 . 132 . Bạn Hoa thực hiện như sau:

A = 9,5  0,5 . 132

A = 9,5  0,5 . 132 (bước 1)

A = 9 . 132 (bước 2)
A = 9 . 19 (bước 3)

A = 1. (Bước 4)

Bạn Hoa sai từ bước nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Bạn Hoa sai từ bước 1. Vì trong biểu thức A có các phép tính trừ, nhân, lũy thừa nên thứ tự thực hiện phép tính là lũy thừa trước, rồi đến nhân, cuối cùng đến phép trừ.

Cách làm đúng như sau:

Cô giáo cho bài toán: A = 9,5 - 0,5.(1/3)^2. Bạn Hoa thực hiện như sau: (ảnh 1)

Câu 3:

Giá trị của biểu thức: \(8{\rm{ }}{\rm{. }}{\left( {\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{2}} \right)^2}{\rm{ + }}{\left( { - {\rm{ 0,2}}} \right)^2}{\rm{ : }}\frac{4}{{25}}\) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Ta có: \(8{\rm{ }}{\rm{. }}{\left( {\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{2}} \right)^2}{\rm{ + }}{\left( { - {\rm{ 0,2}}} \right)^2}{\rm{ : }}\frac{4}{{25}}{\rm{ }}\)

\({\rm{ = 8 }}{\rm{. }}\frac{{{{\left( { - {\rm{ 1}}} \right)}^2}}}{{{2^2}}}{\rm{ + }}{\left( { - {\rm{ }}\frac{1}{5}} \right)^2}{\rm{ : }}\frac{4}{{25}}\)

\({\rm{ = 8 }}{\rm{. }}\frac{1}{4}{\rm{ + }}{\frac{{\left( { - {\rm{ 1}}} \right)}}{{{5^2}}}^2}{\rm{ : }}\frac{4}{{25}}\)

\({\rm{ = 8 }}{\rm{. }}\frac{1}{4}{\rm{ + }}\frac{1}{{25}}{\rm{ : }}\frac{4}{{25}}\)

\({\rm{ = }}\frac{8}{4}{\rm{ + }}\frac{1}{{25}}{\rm{ }}{\rm{. }}\frac{{25}}{4}\)

\({\rm{ = }}\frac{8}{4}{\rm{ + }}\frac{1}{4}{\rm{ = }}\frac{9}{4}{\rm{. }}\)


Câu 4:

Tìm x, biết: \(2x{\rm{ }} - {\rm{ }}{\left( {\frac{2}{3}} \right)^2}{\rm{ = }}\frac{5}{9}.\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Ta có: \(2x{\rm{ }} - {\rm{ }}{\left( {\frac{2}{3}} \right)^2}{\rm{ = }}\frac{5}{9}\)

\(2x{\rm{ }} - {\rm{ }}\frac{4}{9}{\rm{ = }}\frac{5}{9}\)

\(2x{\rm{ = }}\frac{5}{9}{\rm{ + }}\frac{4}{9}\)

\(2x = {\rm{ }}\frac{9}{9}\)

2x = 1

\(x{\rm{ = }}\frac{1}{2}{\rm{ }}\)

x = 0,5.

Vậy x = 0,5.


Câu 5:

23 là kết quả của phép tính nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta có:

+) 12 + (− 2)3 . 8

= 12 + ( 8) . 8

= 12 + (64) = 52;

+) 8 – 43 + 37

= 8 – 64 + 37

= ‒ 56 + 37

= − 19;

+) 7 . 4 + (−3)2

= 7 . 4 + 9

= 28 + 9

= 37;

+) 9 . 8 – 72

= 9 . 8 – 49

= 72 – 49

= 23.

Vậy 23 là kết quả của phép tính 9 . 8 – 72.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thái Xinh Cẩm
21:20 - 07/11/2023

:)bài khó(tất cả)

Thái Xinh Cẩm
21:20 - 07/11/2023

bài khó(tất cả)