Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản có đáp án

  • 630 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các biến cố sau, biến cố nào không là biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đồng xu chỉ có 2 mặt nên sự kiện “số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2” chắc chắn xảy ra, ta có thể biết được sự kiện này sẽ xảy ra trước khi thực hiện phép thử nên đây không phải là biến cố ngẫu nhiên. Do đó phương án A đúng.

Khi tung đồng xu thì mặt xuất hiện (ngửa hoặc sấp) của đồng xu là ngẫu nhiên nên ta không thể biết được số đồng xu xuất hiện mặt sấp là bao nhiêu và số đồng xu xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu. Do đó phương án B, C và D là biến cố ngẫu nhiên, không chắc chắn xảy ra.


Câu 2:

Một hộp có 12 quả bóng cùng màu, mỗi quả được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 12; hai quả khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên quả bóng được lấy ra là hợp số”. Kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các số 1, 2, 3, …, 12 có sáu số nguyên tố là: 4, 6, 8, 9, 10, 12.

Vậy có sáu kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên quả bóng được lấy ra là hợp số” là: 4, 6, 8, 9, 10, 12.


Câu 3:

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên tố”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có ba số nguyên tố là: 2, 3, 5.

Vậy có ba kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên tố” là 2, 3, 5.


Câu 5:

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. Những kết quả thuận lợi cho biến cố “Số được chọn là số chẵn” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong tập hợp số trên có 4 số chẵn là: 2, 6, 8, 10 nên có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số được chọn là số chẵn” là số 2, 6, 8, 10.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận