Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Tỉ lệ thức có đáp án (Nhận biết)

  • 1359 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nếu ab=cd thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có nếu ab=cd thì a.d = b.c.

Ta chọn phương án C.


Câu 2:

Chọn câu sai. Nếu a.d = b.c và a, b, c, d ≠ 0 thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nếu a.d = b.c và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có:

ab=cd;ac=bd;dc=ba nên A, B, C đúng, D sai.


Câu 3:

Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức 59=2545 ta có tỉ lệ thức sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có ở đáp án C: 25.59.45 do đó: 254595

Ta chọn phương án C.


Câu 4:

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 13=927 vì 1.27 = –3.(–9) = 27.

Do đó 1-3 và -927 lập thành một tỉ lệ thức.

Ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận