Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Tỉ lệ thức có đáp án

  • 682 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho ab=cd (a, b, c, d ≠ 0) điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Từ tỉ lệ thức ab=cd (a, b, c, d ≠ 0), theo tính chất tỉ lệ thức ta có: ad = bc; ac=bd; ca=db.

Do đó phương án B không đúng.


Câu 2:

Cho đẳng thức ad = bc (a, b, c, d ≠ 0). Tỉ lệ thức nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Từ đẳng thức ad = bc (a, b, c, d ≠ 0) ta suy ra các tỉ lệ thức sau: ac=bd;; ac=bd; dc=ba.

Do đó phương án A là sai.Cho đẳng thức ad = bc (a, b, c, d khác 0). Tỉ lệ thức nào sau đây là sai? (ảnh 1)


Câu 3:

Các cặp số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Ta có:

+) 812=8:412:4=23 và 1210=12:210:2=65;

2365 nên 812 và 1210 không lập được thành tỉ lệ thức.

+) 0,4:53=410.35=4:210:2.35=25.35=625;

62535 nên 0,4:53 và 35 không lập được thành tỉ lệ thức.

+) 214=2:214:2=17 và 0,25 : 1,75 = 25100:175100=25100.100175=25175=25:25175:25=17;

Do đó 214=0,25:1,75 nên 214 và 0,25 : 1,75 lập được thành tỉ lệ thức.

+) 0,25 : 1,5 = 25100:1510=25100.1015=25:25100:25.10:515:5=14.23=16.

1613 nên 0,25 : 1,5 và 13 không lập được thành tỉ lệ thức.


Câu 4:

Cho tỉ lệ thức x15=45 thì giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Cho tỉ lệ thức x/15 = -4/5 thì giá trị của x là: A. -4/3; B. 4; C. -12; D. -10 (ảnh 1)

Câu 5:

Giá trị nào của x trong tỉ lệ thức 4,8x=120,2 là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Từ tỉ lệ thức 4,8x=120,2 ta có – 4,8.0,2 = 12.x

Suy ra 12x = – 4,8.0,2

12x = –0,96

x = –0,96 : 12

x = –0,08

Vậy x = –0,08.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận