Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án (Nhận biết)

  • 1069 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ – 5. Hãy biểu diễn y theo x.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −5 nên y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -15. Suy ra y=15x.


Câu 2:

Cho đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 2. Hãy biểu diễn x theo y.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 2 nên x = 2y.


Câu 3:

Cho x = 10y. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức x = 10y thì ta nói x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k = 10.


Câu 4:

Cho x là đại lượng tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k. Khi x = 10 thì y = – 30. Tính k.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì x là đại lượng tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky.

Thay x = 10 và y = – 30.

Ta có: 10 = k.(–30) hay k=13.


Câu 5:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ – 5. Cho bảng giá trị sau

x

–5

1

y

y1

Giá trị y1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ −5 nên ta có x = −5y

–5 = –5. y1 nên y1 = 1.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận