Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 1 có đáp án (Nhận biết)

  • 1372 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số nào dưới đây không phải số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số hữu tỉ được viết dưới dạngab  với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0. Nên -12  là số hữu tỉ.

Các số 358 ; 0,125 cũng là số hữu tỉ vì đều viết được dưới dạng ab với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0; với 358  = 298 ; 0,125 =18 .

50 không là số hữu tỉ vì có mẫu số bằng 0.


Câu 2:

Phép tính 75+45  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack


Câu 3:

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab . Cách viết đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab, ta phải viết abtrong dấu ( ), tức là:abn.


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “−” đằng trước, ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “−” và dấu “−” đổi thành dấu “+”.

Do đó: a – (b + c) = a – b + c là sai vì a – (b + c) = a – b – c.


Câu 5:

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… được viết gọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… có chu kì là 45 nên được viết gọn là 3,(45).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
19:19 - 16/09/2022

hé lô bà zà

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:20 - 16/09/2022

hế lô ông zà

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:20 - 16/09/2022

hể lô ae nha

Ảnh đính kèm