Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 9 có đáp án

  • 529 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến cố “Nhiệt độ thấp nhất trong năm sau tại Việt Nam là 6oC” là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biến cố “Nhiệt độ thấp nhất trong năm sau tại Việt Nam là 6oC” là biến cố ngẫu nhiên vì năm sau chưa đến nên chưa thể biết là nó có xảy ra hay không.


Câu 2:

Biến cố “Chúng ta có thể quay về quá khứ” là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Biến “Chúng ta có thể quay về quá khứ” là biến cố không thể vì chúng ta không thể quay ngược thời gian.


Câu 3:

Biến cố “Khi gieo ba con xúc xắc thì tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc lớn hơn 2” là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Biến cố “Khi gieo ba con xúc xắc thì tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc lớn hơn 2” là biến cố chắc chắn vì số chấm nhỏ nhất xuất hiện trên mặt xúc xắc là 1.

Do đó tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc nhỏ nhất bằng 3 tức là luôn lớn hơn 2.


Câu 4:

Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được ghi số 4; 5; 6; 7. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Biến cố “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ nhỏ hơn 8” bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biến cố “Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ nhỏ hơn 8” là biến cố không thể vì tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ luôn lớn hơn hoặc bằng 8 vì nếu tấm thẻ ghi số nhỏ nhất trong 2 túi là tấm thẻ ghi số 4 nên nếu rút trúng cả 2 tấm thẻ này thì tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ nhỏ nhất bằng 8. Vậy xác suất của biến cố này bằng 0.


Câu 5:

Một thùng có 5 quả bóng màu đỏ và 10 quả bóng màu vàng giống nhau. An lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng. Xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu đỏ” bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong hoạt động lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng có 2 kết quả có thể xảy ra là lấy được quả bóng màu đỏ hoặc lấy được quả bóng màu vàng.

Vì tổng số quả bóng là 5 + 10 = 15 (quả bóng), trong đó có 5 quả bóng đỏ nên xác xuất xảy ra của biến cố là 5 : 15 = 13.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận