Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 1. Góc ở vị trí đặc biệt (Nhận biết) có đáp án

  • 969 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai góc kề nhau là hai góc

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai góc kề nhau là hai góc có chung đỉnh, có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó.


Câu 2:

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°.


Câu 3:

Chọn nhận định sai

Hai góc kề bù là hai góc

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau.

Do đó có chung đỉnh, có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó. Có tổng số đo là 180°.

Vậy nhận định mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là sai.


Câu 4:

Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh.


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:  Góc đối đỉnh với góc bMa là  A. góc bMa’;  B. góc a’Mb’;  C. góc aMb’;  D. góc aMb. (ảnh 1)

Góc đối đỉnh với góc bMa là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia đối của tia Ma là tia Ma’; tia đối của tia Mb là tia Mb’.

Do đó, góc đối đỉnh với góc bMa là góc a’Mb’.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận