Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến (Nhận biết) có đáp án

  • 760 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc tích của một số với lũy thừa có số mũ nguyên dương của một biến là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc tích của một số với lũy thừa có số mũ nguyên dương của một biến là đơn thức một biến.


Câu 2:

Cho đơn thức một biến: 3x2. Hệ số của đơn thức là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hệ số của đơn thức 3x2 có hệ số là 3.


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một số thực khác 0 được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng 1 là phát biểu sai.

Vì một số thực khác 0 được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng 0.

Chẳng hạn, số 3 là đơn thức bậc 0 vì có thể coi 3 = 3x0.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Bậc của đa thức một biến là số mũ cao nhất của biến trong đa thức đó là phát biểu sai, vì:

Bậc của đa thức một biến là số mũ cao nhất của biến trong đa thức đó khi đa thức đã được thu gọn và khác đa thức 0.


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

x = a là nghiệm của đa thức P(x) nếu P(a) = 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận