Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng (Nhận biết) có đáp án

 • 839 lượt thi

 • 5 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về biểu đồ đoạn thẳng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong biểu đồ đoạn thẳng, trục nằm ngang biểu diễn các đối tượng thống kê.


Câu 2:

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)  Đối tượng thống kê trong biểu đồ trên là A. Nhiệt độ; (ảnh 1)

Đối tượng thống kê trong biểu đồ trên là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các đối tượng thống kê được biểu diễn trên trục nằm ngang là các thời điểm trong ngày: 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ, 20 giờ.


Câu 3:

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)  Tiêu chí thống kê trong biểu đồ trên là	 A. Các tuần: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê trong biểu đồ trên là                                        

A. Các tuần: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tiêu chí thống kê trong biểu đồ trên được biểu diễn trên trục thẳng đứng là thành tích của vận động viên chạy cự li 1500 m (tính theo phút) trong thời gian luyện tập trong các tuần.


Câu 4:

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)

Cho biểu đồ đoạn thẳng (hình vẽ)  Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi (ảnh 1)

Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi năm thống kê và nhiệt độ không khí trung bình ở Hà Nội vào năm đó.


Câu 5:

Cho các biểu đồ sau (hình vẽ)

Cho các biểu đồ sau (hình vẽ)  (1)	 (2)  (3) Biểu đồ đoạn thẳng là (ảnh 1)
Cho các biểu đồ sau (hình vẽ)  (1)	 (2)  (3) Biểu đồ đoạn thẳng là (ảnh 2)

Biểu đồ đoạn thẳng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ (1) và (3) là biểu đồ đoạn thẳng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận