Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 3. Hai đường thẳng song song (Nhận biết) có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ, ta thấy đường thẳng t cắt hai đường thẳng x, y và trong các góc tạo thành có một cặt góc bằng nhau (cùng bằng 138°) ở vị trí so le trong.

Nên x // y vì hai góc so le trong bằng nhau.


Câu 2:

Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, ta thấy đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặt góc bằng nhau (cùng bằng 60°) ở vị trí đồng vị.

Nên a // b vì hai góc đồng vị bằng nhau.


Câu 3:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì hai đường thẳng song song với nhau.


Câu 4:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường TN866thẳng đó?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thng đó.


Câu 5:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận