Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản (Nhận biết) có đáp án

  • 730 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.


Câu 2:

Trong trò chơi gieo 2 đồng xu, các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là 4. Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng  

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng k4 .


Câu 3:

Xác suất của một biến cố có 5 kết quả thuận lợi trong trò chơi rút 1 thẻ từ trong hộp có x thẻ khác nhau (x > 5) là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Rút 1 thẻ từ trong hộp có x thẻ khác nhau sẽ có x kết quả xảy ra. Nên xác suất của biến cố có 5 kết quả thuận lợi là 5x .


Câu 4:

Trong trò chơi gieo xúc xắc 1 lần. Nếu 2 là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc 1 lần là 6.

Do đó xác suất của biến cố có 2 kết quả thuận lợi là: 26=13  .


Câu 5:

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là B = {1; 2; 3; … ; 14; 15}. Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố. Xác suất của biến cố đó là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số phần tử của tập hợp B là 15 nên có 15 kết quả có thể xảy ra.

Xác suất của biến cố đó là: 615=25 .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận