Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài tập cuối chương 5 (Nhận biết) có đáp án

  • 814 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây   Tiêu chí thống kê là A. An và Bình;  (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tiêu chí thống kê là điểm kiểm tra của hai bạn An và Bình.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về biểu đồ đoạn thẳng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong biểu đồ đoạn thẳng, trục nằm ngang biểu diễn các đối tượng thống kê.


Câu 3:

Trong biểu đồ hình quạt tròn, các hình quạt tròn biểu diễn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong biểu đồ hình quạt tròn, đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.


Câu 4:

Kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố được gọi là kết quả thuận lợi.


Câu 5:

Trong trò chơi gieo 2 đồng xu, các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là 4. Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng  

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng k4 .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận