Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên có đáp án (Nhận biết)

  • 621 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biến cố chắc chắn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra.

Do đó ta chọn phương án A.


Câu 2:

Biến cố không bao giờ xảy ra được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.

Do đó ta chọn phương án B.


Câu 3:

Biến cố ngẫu nhiên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể biết trước là nó có xảy ra hay không.

Do đó ta chọn phương án D.


Câu 4:

Biến cố là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gọi là biến cố.

Do đó phương án B, C đều đúng.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây không phải là một biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các sự kiện ở các phương án A, C, D đều là biến cố ngẫu nhiên vì ta không biết trước được kết quả của nó.

Sự kiện ở phương án B không phải là biến cố ngẫu nhiên vì số lượng quả táo trong chiếc giỏ là cố định.

Vậy ta chọn phương án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận