Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 2. Tam giác bằng nhau có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 863 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có:

(I) Ba cạnh tương ứng bằng nhau.

(II) Ba góc tương ứng bằng nhau.

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Do đó (I) và (II) đúng.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét ∆ABC và ∆DEF ta có:

AB = DE (giả thiết);

BC = EF (giả thiết);

AC = DF (giả thiết).

Suy ra ∆ABC = ∆DEF (c.c.c).

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét ∆ABC và ∆DEF ta có:

AB = DE (giả thiết);

\(\widehat {\rm{B}} = \widehat {\rm{E}}\) (giả thiết);

BC = EF (giả thiết).

Suy ra ∆ABC = ∆DEF (c.g.c)

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét ∆ABC và ∆MNP ta có:

\(\widehat {\rm{B}} = \widehat {\rm{N}} = 90^\circ \)(giả thiết);

AB = MN (giả thiết);

AC = MP (giả thiết).

Suy ra ∆ABC = ∆MNP (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Biết ∆DEF = ∆MNP. Độ dài cạnh MP là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo bài ta có ∆DEF = ∆MNP

Suy ra DF = MN (hai cạnh tương ứng)

Mà DF = 11 cm (giả thiết)

Suy ra MP = 11 cm.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận