100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no cơ bản (P2)

  • 28831 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C5H10 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

- Đồng phân cấu tạo:  

 

- CH3 – CH= CH – CH2 – CH3  : pent-2-en  có đồng phân hình học:


Câu 3:

Trong phân tử axetilen liên kết ba giữa 2 cacbon gồm :

Xem đáp án

Đáp án  B


Câu 4:

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án  C

Hướng dẫn

Lưu ý viết đầy đủ cả đồng phân anken và xicloakan

- Đồng phân anken

- Đồng phân xicloankan :


Câu 5:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Thị Kỳ Vân

1 năm trước

Kim Khánh

Bình luận


Bình luận