100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no cơ bản (P5)

  • 28812 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Đáp án B: cumen:

C6H5-CH(CH3)2: loại

Đáp án C: clobenzen:

C6H5-Cl: loại

Đáp án D: 1,2-diclopropan: CH2Cl-CHCl-CH3: loại


Câu 2:

Đimetylaxetilen có tên gọi là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Bốn hidrocacbon X, Y, Z và G đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân hủy mỗi chất trên thành cacbon và hidro, thể tích khí thu được đều gấp 2 lần lần thể tích ban đầu. Vậy X, Y, Z và G là:

Xem đáp án

Đáp án C

CxHyxC+y2H2VH2=2VCxHyy2=2.1y=4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Thị Kỳ Vân

1 năm trước

Kim Khánh

Bình luận


Bình luận