100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no cơ bản (P4)

  • 28812 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Thị Kỳ Vân

1 năm trước

Kim Khánh

Bình luận


Bình luận