100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no cơ bản (P3)

  • 28814 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hợp chất CH3CH=CHC(CH3)2CH=CH2 có tên thay thế là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom và KMnO4?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là :

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo :

Xem đáp án

Đáp án  C

Hướng dẫn

Lưu ý viết đầy đủ cả đồng phân anken và xicloakan

- Đồng phân anken :

Đồng phân xicloankan:


Câu 5:

Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH?

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn Akin có nối 3 đầu mạch mới tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Thị Kỳ Vân

1 năm trước

Kim Khánh

Bình luận


Bình luận

Minh Hảo
21:28 - 12/03/2021

Mình thấy câu 17 mà đề thứ 3 mình làm ý là D đúng hơn

Ảnh đính kèm