264 Bài tập Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 3021 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH tạo muối. Nhận xét nào sau đây đúng với X?

Xem đáp án

Đáp án B

k = 4

 X + NaOH → muối 

⇒ X là đồng đẳng của phenol (⇒ chọn B).

⇒ CTCT của X là CH3-C6H4-OH (⇒ loại B và C).

Oxi hóa X bởi CuO thu được CH3-C6H3=O (xeton) ⇒ loại A.


Câu 2:

Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Xem đáp án

 Đáp án A

Ta có phản ứng:

HCOOCH2–CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CH–CH2–OH


Câu 3:

Cho 23,00 gam C2H5OH tác dụng với 24,00 gam CH3COOH (to, xúc tác H2SOđặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

+ Ta có nCH3COOH = 0,4 mol và nC2H5OH = 0,5 mol

+ Từ số mol 2 chất ta xác định được hiệu suất tính theo số mol axit.

⇒ mEste = 0,4×0,6×88 = 21,12 gam


Câu 4:

Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận