264 Bài tập Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 3022 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm CH3OH, CH2=CH-CH2OH, C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 21,504 lít H2 (đktc). Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần 75,712 lít O2 ( đktc) thu được 61,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH2=CH-CH2OH trong hỗn hợp X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

–OH + Na → –ONa + ¹/₂ H2↑ 

⇒ nOH = 2nH2 = 1,92 mol.

Bảo toàn nguyên tố Oxi: 

nCO2 = (1,92 + 3,38 × 2 - 3,4)/2 = 2,64 mol.

Bảo toàn khối lượng: 

m = 2,64 × 44 + 61,2 - 3,38 × 32 = 69,2(g).

 Nhận xét: 3 ancol no đều có số C = số O

CH2=CH-CH2OH = C3H6O.

⇒ ∑nC - ∑nO = 2nCH2=CH-CH2OH 

⇒ nCH2=CH-CH2OH = 0,36 mol.

⇒ %mCH2=CH-CH2OH = 0,36 × 58 ÷ 69,2 × 100% = 30,17%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận