264 Bài tập Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol cơ bản, nâng cao có lời giải (P4)

  • 3019 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 3,84 gam một ancol đơn chức vào bình chứa Na dư thu được 6,48 gam muối và V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án là C

R-OH + Na R-ONa + H2 

Ta có mmuối = mrượu + nNa phản ứng . 22 

=> nNa phản ứng = 0.12 mol 

Suy ra = 0.06 mol => V= 1,344 lít


Câu 2:

X là một ancol no, mạch hở. Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi. X có công thức là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

 

Ancol X no, mạch hở dạng CnH2n + 2Om với m, n nguyên dương và m ≤ n.

♦ giải đốt:

CnH2n+2Om+ 3n+1-m2O2 toC nCO2 + (n+1) H2O

Để cho: nhận xét = 0,05 mol;

nO2 = 4 ÷ 32 = 0,125 mol

=> 3n+1-m2=0,1250,05

⇒ 3n – m = 4;

kết hợp điều kiện m, n nguyên và m ≤ n có m = n = 2

tương ứng với ancol X thỏa mãn là C2H4(OH)2.

 


Câu 4:

Vinyl clorua là sản phẩm của phản ứng cộng giữa axetilen với chất X theo tỉ lệ mol 1 : 1. X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

HC≡CH + X → CH2=CHCl

Dùng phép trừ bảo toàn nguyên tố có ngay X = HCl


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm −OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hỗn hợp X gồm 2 ancol đều no, đa chức, mạch hở 

⇒ X có dạng CnH2n + 2Om.

♦ giải đốt CnH2n + 2Om + O2 ―t0→ 0,5 mol CO2 + 0,7 mol H2O.

Tương quan đốt có 

nX = ∑nH2O - ∑nCO2 = 0,2 mol.

⇒ n = ∑nCO2 : nX = 0,5 ÷ 0,2 = 2,5. 

X là hỗn hợp ancol đa chức nên m ≥ 2.

trong ancol, ta luôn có số O ≤ số C 

⇒ m < 2,5 → m = 2. Vậy có:

♦ đốt 0,2 mol C2,5H7O2 + O2 → 0,5 mol CO2 + 0,7 mol H2O.

⇒ bảo toàn nguyên tố Oxi có: 

nO2 cần đốt = (0,5 × 2 + 0,7 – 0,2 × 2) ÷ 2 = 0,65 mol.

⇒ V = 0,65 × 22,4 = 14,56 lít.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận