Bài tập Axit, bazơ, muối tác dụng với muối chọn lọc, có đáp án

  • 2044 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl

2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl

4. MgSO4và BaCl2

Xem đáp án

Cặp chất 1 và 3 cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

Cặp chất 2 và 4 xảy ra phản ứng với nhau.

PTHH: H2SO4+Na2SO3Na2SO4+SO2+H2O

MgSO4 + BaCl2MgCl2+BaSO4

⇒ Chọn D.


Câu 2:

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Xem đáp án

 PTHH H2SO4+Na2SO3Na2SO4+SO2+H2O

SO2: lưu huỳnh đioxit.

⇒ Chọn C.


Câu 3:

Có thể dùng dung dịch HCl để phân biệt các dung dịch không màu sau đây:

Xem đáp án

HCl phản ứng với AgNO3 sinh ra kết tủa trắng (AgCl); 

HCl phản ứng với Na2CO3có hiện tượng sủi bọt khí (CO2).

HCl phản ứng với NaOH, nhưng không xuất hiện hiện tượng gì.

⇒ Chọn A.


Câu 4:

Các cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

1.CaCl2 và Na2CO3

2.CaCO3 và NaCl

3.NaOH và HCl

4.NaOH và KCl

Xem đáp án

Cặp chất 2 và 4 không xảy ra phản ứng.

Cặp chất 1 và 3 xảy ra phản ứng với nhau.

PTHH: CaCl2+Na2CO3CaCO3+2NaCl

NaOH+HClNaCl+H2O

⇒ Chọn D.


Câu 5:

Cho 50 g CaCO3vào dung dịch HCl dư thể tích CO2thu được ở đktc là:

Xem đáp án

CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2O

nCaCO3 = nCO2= 50/100 = 0,5 mol

VCO2= 0,5.22,4 = 11,2 lit

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận