Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat, hidrocacbonat chọn lọc, có đáp án

  • 1547 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 2:

Nung CaCO3thu được V1 l khí. Sục khí vào 200ml dd BaOH2 0.5M được 3.94 g kết tủa. Tính khối lượng muối ban đầu?

Xem đáp án

nBaCO3 = 3,94/197 = 0,02mol

nBaOH2 = 0,5.0,2 = 0,1 mol

CaCO3  t0 CaO + CO2 (1)

 

Sục khí CO2 vào BaOH2, theo bài ra có thể xảy ra các trường hợp sau:

TH1: CO2 thiếu, BaOH2 dư.

⇒ nCO2= nBaCO3= 0,02 mol

nCaCO3= nCO2= 0,02 mol

⇒ m = 0,02.100 = 2g

TH2: Cả 2 cùng hết , tạo 2 muối.

BaOH2+CO2BaCO3+H2O10,02    0,02   0,02                     mol 

BaOH2+2CO2BaHCO322(0,1  0,02)      0,08.2           mol

Từ (1)  nCO2= 0,02+0,08=0,18 mol 

nCaCO3

mCaCO3= 18g

⇒ Chọn B.


Câu 3:

Nung 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 được 7,6 gam chất rắn và khí X. Dẫn toàn bộ lượng khí X vào 100 ml dung dịch KOH 1M thì khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án

mCO2=mmuoi-mran = 14,2 - 7,6 = 6,6g

nCO2= 6,6/44 = 0,15mol

nKOH:nCO2= 0,1:0,15 < 1

Vậy chỉ tạo muối KHCO3.

nKHCO3= nKOH= 0,1 mol

mKHCO3= 0,1.100 = 10g

Chọn D.


Câu 4:

Nhiệt phân hoàn toàn 15g muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị II. Dẫn hết khí sinh ra vào 200g dung dịch NaOH 4% vừa đủ thì thu được dung dịch mới có nồng độ các chất tan là 6,63%. Xác định công thức muối đem nhiệt phân?

Xem đáp án

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd = 200 + 44x (gam)

Ta có phương trình về tổng nồng độ các chất:

84.(2x0,2)+106.(0,2x)200+44x.100=0,0663x=0,15

Phân tử khối của muỗi đem nhiệt phân là: M = 150,15=100(g/mol).

Vậy muối là CaCO3

⇒ Chọn A.


Câu 5:

 Khi nung hoàn toàn 30g hỗn hợp CaCO3MgCO3thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu?

Xem đáp án

Gọi số mol CaCO3MgCO3 lần lượt là a và b mol

→ 100a + 84b = 30 (gam)  (1)

Theo bài ra khối lượng chất rắn sau phản ứng là 30 : 2 =  15 gam

⇒ Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận