Bài tập ôn tập Toán 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị có đáp án (Phần 1)

  • 1230 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2

a) Hãy biểu diễn y theo x

b) Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Xem đáp án »

a) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2 nên y = 2x

b) Từ y = 2x suy ra x = 12y

Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ bằng 12


Câu 2:

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 9, x = 15

Xem đáp án »

*Chú ý: Với bảng biểu diễn trong câu này, ta thấy đã có đầy đủ thông tin theo yêu cầu của bài ra. Do đó, trong hầu hết các trường hợp ta thường cho bài toán dưới dạng “Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng kèm theo”.


Câu 20:

Các giá trị tương ứng x và y được cho trong bảng sau:

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không? Vì sao?

Xem đáp án »

Thêm dòng xy vào bảng và điền các giá trị tương ứng cho nó ta được:

Từ kết quả trong bảng trên, ta kết luận x và y tỉ lệ nghịch với nhau


Câu 21:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và trở về A với vận tốc 48km/h. Cả đi lẫn về (không tính thời gian nghỉ) mất 13 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Xem đáp án »

Giả sử ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h với thời gian là t1 giờ và ô tô đi từ B về A với vận tốc 48km/h với thời gian t2 giờ.

Vì vận tốc và thời gian của một chuyển động đều trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên


Câu 22:

Ba nhóm học sinh cùng tham gia trồng cây (mỗi nhóm đều phải trồng n cây). Nhóm I trồng xong trong 3 ngày, nhóm II trồng xong trong 5 ngày, nhóm III trồng xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh? Biết nhóm II có nhiều hơn nhóm III 1 học sinh (năng suất trồng cây của mỗi học sinh bằng nhau)

Xem đáp án »

Giả sử số học sinh của nhóm I, nhóm II, nhóm III theo thứ tự là x, y, z

- Nhóm I với x học sinh hoàn thành công việc trong 3 ngày.

- Nhóm II với y học sinh hoàn thành công việc trong 5 ngày

- Nhóm IIIvới z học sinh hoàn thành công việc trong 6 ngày

Theo giả thiết ta có y – z = 1

Vì số học sinh và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghị nên x, y, z tỉ lệ với 13;15;16 suy ra

Vậy nhóm I có 10 học sinh, nhóm II có 6 học sinh và nhóm III có 5 học sinh.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận