Bài tập Phản ứng lên men của glucozơ chọn lọc, có đáp án

  • 1738 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

Xem đáp án

C6H12O6to, men rưu2C2H5OH+2CO2

Theo PTHH ta có:

nancoletylic=2nglucozo

= 2.360/180 = 4 mol

mancol etylic= 4.46=184g

→ Chọn A.


Câu 2:

Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

C6H12O6 lenmen2C2H5OH + 2CO2       (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O      (2)

Theo phương trình (2) ta có:

\[{n_{C{O_2}}} = {n_ \downarrow } = \frac{{55,2}}{{100}} = 0,552{\rm{ }}mol\]

Biết hiệu suất của phản ứng (1) là 92%. Vậy ta có:

\({n_{glucozo}} = \frac{1}{2}.\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{92}}.100 = \frac{1}{2}.\frac{{0,552}}{{92}}.100 = 0,3\,mol\)

 ⇒ mglucozơ = 0,3.180 = 54 gam


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận