Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo chọn lọc, có đáp án

  • 1991 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

Xem đáp án

C6H10O5n+nH2Oaxit,t0nC6H12O6

mtinhbot=1100.20=0,2kgntinhbot=1810n(kmol)

Vì hiệu suất bằng 75% nên

ntinh bt pư  = 1810n.75100=11080n(kmol) 

 nGlucozơ = n.11080n=11080(kmol)

mglucozo=11080.180=0,16667(kg)=166,67(g)

 

⇒ Chọn A.


Câu 2:

Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được:

Xem đáp án

C6H10O5n + nH2O  axit,t0  nC6H12O6

nglucozo=n.ntinhbot=n.1162n=1162(kmol)mglucozo=1162.180=1,11(kg)

⇒ Chọn B.


Câu 5:

Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

Xem đáp án

1 tấn = 1000 kg

mtinh bt = 650 kg

Ta có quá trình:

-C6H10O5-n  H1% nC6H12O6  H2% 2nC2H5OH (H = 80 %) 162n                                                                      2n.46             gam 650                                                                            m                kg

Vì hiệu suất cả quá trình là 80% nên:

m = 650.2n.46162n.80100295,3kg

⇒ Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận