Bài tập Toán 7: Quan hệ giữa đường vuông góc

  • 620 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Một tam giác cân có một cạnh bằng 6 cm. Tính hai cạnh còn lại, biết chu vi của tam giác đó bằng 20 cm

Xem đáp án »

Nếu cạnh đã cho (6cm) là cạnh đáy thì hai cạnh còn lại là 7 cm và 7 cm, thỏa mãn bất đẳng thức tam giác.

Nếu cạnh đã cho (6 cm) là cạnh bên thì hai cạnh còn lại là 6 cm và 8 cm, thỏa mãn bất đẳng thức tam giác.


Câu 4:

Tính chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9 cm và 7,9 cm.

Xem đáp án »

Nhận xét: Cạnh thứ ba của tam giác cân bằng một trong hai cạnh kia.

Loại trường hợp cạnh thứ ba bằng 3,9 cm vì 3,9 + 3,9 < 7,9.

Trường hợp cạnh thứ ba bằng 7,9 cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác vì 7,9 < 7,9 + 3,9. Từ đó tính được chu vi của tam giác là 19,7 cm.


Câu 6:

Cho tam giác MNP có MN = 1 m, NP = 3 m, độ dài cạnh MP là một số nguyên. Tính độ dài MP.

Xem đáp án »

Ta có: |NP - MN| < MP < NP + MN 

Hay 2 < MP  < 4 => MP = 3cm (Vì độ dài cạnh MP là số nguyên)


Câu 10:

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA. Chứng minh DC > AB

Xem đáp án »

Tam giác ABC cân tại A nên AB = AC 

Mà AB = BD 

Do đó: AB = AC = BD

Tam giác ADC có:

DC > AD - AC = AD - AB = BD = AB

Vậy DC > AB


Câu 12:

Tìm chu vi của tam giác cân, nếu biết hai cạnh của nó bằng:

a) 7 cm và 3 cm;

b) 8 cm và 2 cm.

Xem đáp án »

Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có:

a) Tam giác cân có hai cạnh là 7 cm và 3cm thì cạnh còn lại phải bằng 7 cm 

Chu vi tam giác là 7 + 7 + 3 = 17cm.

b) Tam giác cân có hai cạnh là 8cm và 2cm thì cạnh còn lại phải bằng 8cm

Chu vi tam giác là 8 + 8 + 2 = 18cm.


Câu 13:

Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 4 cm, độ dài cạnh BC là một số nguyên. Tính độ dài BC.

Xem đáp án »

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác

Ta có: AC - AB < BC < AC + AB

Thay số ta được: 3 < BC < 5 

Vì độ dài cạnh BC là một số nguyên

Nên BC = 4cm

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận