Bài tập Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 54 (có đáp án): Polime

  • 1800 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu đúng nhất là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Một polime (Y) có cấu tạo mạch như sau:

. CH2 CH2 CH2 CH2 CH2  

Công thức 1 mắt xích của polime (Y) là

Xem đáp án

Đáp án: D

Polime trên là polietilen nên mắt xích là - CH2 - CH2 -


Câu 5:

PE được tổng hợp nên từ các phân tử

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận