Bài tập về độ rượu chọn lọc, có đáp án

  • 1708 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều được V lit ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là:

Xem đáp án

mtinh bot = 100.81/100 = 81kg

ntinh bot= 81/162 = 0,5 kmol

Vì H = 75% nên ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

mancol etylic = 0,75.46 = 34,5 kg

Vì D = 0,8g/ml nên

Vancol etylic= 34,5/0,8 = 43,125 lit

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

⇒ Chọn C.


Câu 2:

Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol 46º thu được. Biết ancol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.

Xem đáp án

C6H12O62C2H5OH

mglucozo=10100.90=9kgnglucozo=9180=0,05mol

Vì H = 95% nên:

nC2H5OH=0,05100.95.2=0,095kmolmC2H5OH=0,095.46=4,37kgVC2H5OH=4,370,8=5,4625litVC2H5OH460=5,462546.100=11,875lit

⇒ Chọn B.


Câu 3:

Trong thí nghiệm,để điều chế 2kg butadien-1,3 cần V lít ancol etylic 92 độ với hiệu suất là 80%. Tính V, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.

Xem đáp án

2C2H5OHC4H6

nC4H6= 2/54 = 1/27 kmol

Vì H = 80% nên ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

mC2H5OH= 5/54.46 = 115/27 kg

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

⇒ Chọn A.

 


Câu 4:

Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là

Xem đáp án

Đáp án: B

nC2H5OH=2346=0,5mol

2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2

  0,5 mol                     →               0,25 mol

VH2=0,25.22,4=5,6


Câu 5:

Cho 11,2 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án: D

Số mol khí etilen là: nC2H5=11,222,4=0,5mol

PTHH: C2H4 + H2O axit  C2H5OH

              0,5 mol                    0,5 mol

=> khối lượng rượu etylic thu được theo lí thuyết là: m = 0,5.46 = 23 gam

Đề bài cho khối lượng rượu etylic thu được thực tế là 9,2 gam

Vì tính theo chất sản phẩm => Hiệu suất phản ứng

H=mTTmLT.100=9,223.100%=40%


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận