Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

  • 5303 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Xem đáp án »

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là: a(cm)

Biểu thức số biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm) là: a. (a+2)


Câu 5:

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

Tổng của x và y

Xem đáp án »

Biểu thức đại số biểu thị:

Tổng của x và y là x + y


Câu 8:

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Xem đáp án »

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang là:

Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7


Câu 9:

Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)):

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Xem đáp án »

Ý 1) đã cho là x – y được đọc là hiệu của x và y. Đem so sánh với các ý cần nối kết thì ta chọn ý e) vì chúng có cùng ý nghĩa.

Ý 2): Biểu thức 5y được đọc là Tích của 5 và y. Nối 2) với b)

Ý 3): Biểu thức xy được đọc là Tích của x và y. Nối 3) với a)

Ý 4): Biểu thức x + y được đọc là Tổng của 10 và x. Nối 4) với c)

Ý 5): Biểu thức (x + y)(x - y) được đọc là Tích của tổng x và y với hiệu của x và y. Nối 5) với d)

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7


Câu 10:

Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

Xem đáp án »

Buổi sáng nhiệt độ là t độ.

Buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ nên nhiệt độ buổi trưa là t + x độ.

Buổi chiều nhiệt độ giảm đi y độ so với buổi trưa nên nhiệt độ buổi chiều là t + x - y độ.

Vậy biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó là : t + x – y độ.


Câu 11:

Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng?

Xem đáp án »

Một quý có 3 tháng, một tháng người đó được hưởng a đồng

⇒ trong 1 quý người đó lãnh được 3.a đồng.

Trong quý người đó được hưởng thêm m đồng .

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả 3a + m (đồng)


Câu 12:

Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép?

Xem đáp án »

Hai quý có 6 tháng, mỗi tháng người có được hưởng a đồng

⇒ trong hai quý người đó lãnh được 6.a (đồng).

Trong hai quý người đó bị trừ n đồng

Vậy trong hai quý lao động người đó nhận được 6a – n (đồng).


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận