Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 7 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 1

  • 2698 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Từ đẳng thức 2.15 = 6.5 lập được tỉ lệ thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ đẳng thức 2.15 = 6.5 ta lập được tỉ lệ thức là: \[\frac{2}{5} = \frac{6}{{15}}\].


Câu 2:

Giá trị nào của x thỏa mãn \[\frac{{x - 1}}{6} = \frac{{x - 5}}{7}\]?

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ \[\frac{{x - 1}}{6} = \frac{{x - 5}}{7}\] suy ra:

7.(x – 1) = 6.(x – 5)

7x – 7 = 6x – 30

x = –23

Vậy x = –23.


Câu 3:

Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x nếu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khái niệm hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức \(y = \frac{a}{x}\) hay xy = a (với a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.


Câu 4:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức số?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức 32 − 4 là biểu thức chứa các số nên là biểu thức số.

Biểu thức x – 6 + y; x2 + x; \(\frac{1}{x} + x + 1\) có chứa chữ nên không là biểu thức số.


Câu 5:

Cho hai biểu thức: E = 2(a + b) – 4a + 3 và F = 5b – (a – b).

Khi a = 5 và b = –1. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay a = 5 và b = –1 vào biểu thức E, ta được:

E = 2 . [5 + (−1)] – 4 . 5 + 3

   = 2 . 4 – 4 . 5 + 3

   = 8 – 20 + 3

   = –9.

Thay a = 5 và b = –1 vào biểu thức F, ta được:

F = 5 . (–1) – [5 – (–1)]

   = –5 – (5 + 1)

   = –5 – 6

   = –11

Vì –9 > –11 nên E > F.

Vậy ta chọn phương án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bảy Đào

A

1 năm trước

Ahn Thuw

Bình luận


Bình luận

phạm nguyễn hoài my
15:23 - 02/05/2023

good!

Thanhh Xuân
21:02 - 04/05/2023

good quá tuyệt vời lun