Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 5)

  • 4223 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu hình electron của nguyên tử Na là 1s22s22p63s1.


Câu 2:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10 nên cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4→ X có 6 electron lớp ngoài cùng → X là phi kim.


Câu 3:

Hợp chất nào sau đây ở dạng tinh thể, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

NaCl chứa liên kết ion nên dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.


Câu 4:

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phản ứng 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 là phản ứng oxi hóa – khử, do có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố sau phản ứng.


Câu 5:

Cho phương trình phản ứng a Al + bHNO3→ c Al(NO3)3+ d N2O + e H2O. Tỉ lệ (a : e) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

8Al + 30HNO3→ 8Al(NO3)3+ 3N2O + 15H2O

Vậy a : e = 8 : 15.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận