Xét tính chia hết của một tổng hoặc hiệu

  • 7609 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Nếu tất cả các thành phần của một hiệu đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nếu  am và  bm thì

Xem đáp án

Chọn B

ambm(a+b)m


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận