Xét tính chia hết của một tổng hoặc hiệu

  • 12075 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Nếu tất cả các thành phần của một hiệu đều chia hết cho cùng một số thì

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nếu  am và  bm thì

Xem đáp án

Chọn B

ambm(a+b)m


Bài thi liên quan:

Tập hợp các số nguyên

9 câu hỏi 50 phút

Dấu hiệu chia hết cho 7

38 câu hỏi 50 phút

Dấu hiệu chia hết cho 11

34 câu hỏi 50 phút

Cộng hai số nguyên

29 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Thị Kim Cúc
22:27 - 04/01/2023

c6 bị lỗi ạ

Trần Thị Kim Cúc
22:28 - 04/01/2023

c8 bị lỗi dấu

Trần Thị Kim Cúc
22:42 - 04/01/2023

c9 lỗi dấu

Mai TT
22:15 - 13/01/2023

câu 9 lỗi

Mai TT
22:17 - 13/01/2023

câu 29 có 2 câu đúng