Trắc nghiệm Chuyên đề 11 Unit 10. Healthy lifestyle and longevity

  • 1135 lượt thi

  • 94 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. The doctor said that a heart transplant might_________the man’s life for a few years.

Xem đáp án

Đáp án: B. prolong

Giải thích:

A. survive (v.): sống sót          B. prolong (v.): kéo dài

C. advance (v.). nâng cao       D. impede (v.): cản trở

Xét về nghĩa, phương án B phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: The doctor said that a heart transplant might prolong the man’s life for a few years. (Bác sĩ nói rằng ghép tim có thể kéo dài sự sống của người đàn ông thêm vài năm.)


Câu 2:

2. A healthy diet helps to_________your immune system naturally and keep it healthy.

Xem đáp án

Đáp án: D. boost

Giải thích:

A. applaud (v.): ca ngợi, vỗ tay ủng hộ          B. supplement (v.). bổ sung

C. endure (v.). chịu đựng, kéo dài                  D. boost (v.): đẩy mạnh

Xét về nghĩa, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: A healthy diet helps to boost your immune system naturally and keep it healthy. (Một chế độ ăn uống lành mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách tự nhiên và giữ cho nó khỏe mạnh.)


Câu 3:

3. Scientists claim that one in twenty deaths can be directly_________to air pollution.

Xem đáp án

Đáp án: A. attributed

Giải thích:

A. attributed (v.): cho là do, quy cho              B. criticized (v.): phê phán, chỉ trích

C. accounted (v.): coi như, cho là                   D. charged (v.): buộc tội

Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Scientists claim that one in twenty deaths can be directly attributed to air pollution. (Các nhà khoa học khẳng định cứ 20 ca tử vong sẽ có một ca được quy trực tiếp cho ô nhiễm không khí.)


Câu 4:

4. Good_________is essential if patients want to make a quick recovery.

Xem đáp án

Đáp án: D. nutrition

Giải thích:

A. recipe (n.): công thức nấu ăn                      B. cuisine (n.): cách nấu nướng

C. support (n.): sự ủng hộ, sự hỗ trợ              D. nutrition (n.). dinh dưỡng

Xét về nghĩa, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Good nutrition is essential if patients want to make a quick recovery. (Dinh dưỡng tốt là rất cần thiết nếu bệnh nhân muốn hồi phục nhanh chóng.)


Câu 5:

5. The_________system is the body’s defence against infection.

Xem đáp án

Đáp án: A. immune

Giải thích:

A. immune system (n.). hệ miễn dịch             B. digestive system (n.). hệ tiêu hóa

C. nervous system (n.). hệ thần kinh              D. circulatory system (n.): hệ tuần hoàn

Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: The immune system is the body’s defence against infection. (Hệ miễn dịch là cơ chế bảo vệ cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễm.)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận