Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 1. Tính chất hoá học và tên gọi của este có đáp án

  • 732 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3


Câu 2:

Cho glixerol (glixerin) tác dụng với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH thì số loại trieste được tạo ra tối đa là:

Xem đáp án
Đáp án A
Vì có 2 loại glixerit đơn giản và 4 loại phức tạo gồm glixerit có hai gốc axit R1 và 1 gốc axit R2; loại gồm hai gốc axit R2 và một gốc axit R1 (trong mỗi loại này gồm hai loại khác nhau là hai gốc axit giống nhau ở kế cận nhau và hai gốc axit giống nhau không kế cận nhau).

Câu 3:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án
Đáp án: A

Chất béo ở điều kiện thường, có thể là chất rắn (tristearin) hoặc chất lỏng (triolein)


Câu 4:

A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

Xem đáp án

Đáp án A

A tác dụng với 2 mol KOH A là este hai chức n = 2

A có CTPT là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat


Câu 5:

Viết công thức cấu tạo các đồng phân este của C5H10O2.

Xem đáp án

C5H10O2 có ∆ = 1 nên đây là este đơn chức, no.

Có 9 đồng phân của este: H-COO-CH2-CH2-CH2-CH3

H-COO-CH(CH3)-CH2-CH3;   H-COO-CH2-CH(CH3)-CH3

H-COO-C(CH3)3;   CH3-COO-CH2-CH2-CH3

H3C-COO-CH(CH3)2;   H3C-CH2-COO-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-COO-CH3;   CH3-CH(CH3)-COO-CH3

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận