Bài tập vận dụng

  • 453 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau:

a. Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 →AgCl

Xem đáp án

a.   Cl2 + 2Na → 2NaCl 

    2NaCl + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl 

    2HCl + CuO →CuCl2 + H2O

    2CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ 


Câu 2:

b. Cl2 → HCl → AgCl → Cl2 → Br2 →I2 

Xem đáp án

b.   Cl2 + H2 −a/s→ 2HCl 

    HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

     2AgCl −đ/p→ 2Ag ↓ + Cl2 

    Cl2 + 2NaBr →2NaCl + Br2 

    Br2+ 2NaI → 2NaBr + I2 


Câu 3:

c. MnO2 → Cl2 → KCl → HCl → Cl2 → CaOCl2

Xem đáp án

c.    MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 

    Cl2 + 2K → 2KCl

    2KCl + H2SO4 đ,n → K2SO4 + 2HCl↑ 

    6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2 ↑ 

    Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận